Autorská práva

Vyhrazení autorských práv:

Veškerý obsah uvedený v on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.goorganic.cz (dále jen e-shop) je majetek e-shopu a všechna práva jsou k tomuto obsahu vyhrazena dle zákona.

Veškeré texty, obrázky, grafiky, jakož i jejich uspořádání na portálu podléhají pravidlům ochrany autorských práv a ostatním souvisejícím zákonům. Obsah tohoto e-shopu nesmí být pro komerční účely kopírován, rozšiřován, pozměňován, nebo zpřístupňován třetím osobám bez písemného souhlasu zástupců portálu, nebo souhlasu autora daného díla zveřejněného e-shopem.

Upozorňujeme, že některé texty, obrázky a fotografie zveřejněné v e-shopu stránkách www.goorganic.cz mohou podléhat autorským právům třetí strany. Zprostředkovaný kontakt s majitelem autorských práv, nebo autorem textu, či poskytnutí kontaktních údajů e-shopem není bez autorova svolení přípustný, neposkytujeme žádné kontaktní údaje a další informace o autorech či majitelích autorských práv. Překrývání, retušování či jiné úpravy vedoucí ke změně či nečitelnosti loga e-shopu, jména autora či vlastníka autorských práv, bude chápáno jako neoprávněný zásah do díla.

Uživatel, distributor či producent, který poruší obsah výše uvedeného sdělení, se vystavuje občanskoprávnímu postihu s právními důsledky s možností trestního stíhání a vymáhání vzniklé škody soudní cestou.

Tento e-shop www.goorganic.cz je sestavován s nejvyšší mírou pečlivosti. Přesto nepřebíráme žádnou zodpovědnost za bezchybnost a správnost obsažených informací. Textové a obsahové chyby vyhrazeny, změna podmínek, obsahu a textu vyhrazena. Jakákoliv odpovědnost za škody, které přímo nebo nepřímo vzniknou použitím tohoto e-shopu je vyloučena, pokud nebyly způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

Toto prohlášení nabývá účinnosti dnem svého zveřejnění 22.7.2016.